A TEACHER`S RIGHT TO STRIKE
November 28, 2013
BULLIES BEWARE
November 28, 2013

BOELIES WEES GEWAARSKU

article2bl-NovemberSipho Swart word voortdurend `n moffie en ander verwante name genoem  deur ‘n groep mense  by die plaaslike taxi-staanplek en is boonop onlangs deur een van die lede van hierdie groep teen die grond gestamp.

Roelien van der Merwe was ernstig verontrus toe sy uitvind daar is ‘n webwerf wat verskriklike kommentaar oor haar kwytraak. Aanmerkings is oor haar gewig gemaak en dinge gesê wat impliseer dat sy vuil is.  Die webwerf het selfs andere genooi om aktief betrokke te raak en haar te beledig.

Die slagoffers van teistering (teistering sluit beledigende elektroniese kommunikasie, agtervolging en afknouery in) worstel al lank met gedrag wat neerkom op skending van hul regte maar wat nooit as `n kriminele oortreding beskou is nie en gevolglik nie wetlik strafbaar was nie.

Die langverwagte Wet op Beskerming teen Teistering 17 van 2011  het op 27 April 2013 in werking getree. Kragtens die Wet is teistering nie beperk tot  fisiese- en mondelinge mishandeling nie, maar sluit dit dreigemente of ongewenste aandag deur sosiale media en SMS-boodskappe in en kan persone wat hieraan blootgestel word ook om ‘n beskermingsbevel aansoek doen.

Wie geniet beskerming?

Die Wet maak dit moontlik vir enigiemand wat meen dat hy/sy geteister word om sonder regsverteenwoordiging die hof te nader vir `n beskermingsbevel.

`n Kind onder die ouderdom van 18 mag sonder die bystand van sy/haar ouers, of deur `n persoon wat namens die kind optree, aansoek doen om `n beskermingsbevel.

Verder, indien `n persoon nie in staat is om self  aansoek te doen om `n beskermingsbevel nie kan `n ander persoon wat `n wesenlike belang het om die teistering stop te sit, namens die geteisterde persoon aansoek doen om `n beskermingsbevel.

Watter beskerming word deur die Wet gebied?

Die Wet maak voorsiening vir ‘n spesiale prosedure waardeur `n aanvanklike hofbevel toegestaan word sonder onmiddellike kennis van die persoon wat die klaer teister. Die bevel word gebaseer slegs op die klaer se sy van die saak. Die hof sal onmiddellik die bevel toestaan indien hy tevrede is dat daar prima facie getuienis is dat die klaer geteister word, of moontlik geteister mag word, en dat skade gely word of gely mag word as die bevel nie toegestaan word nie.

Daar word dan `n datum bepaal waarop die persoon teen wie die bevel bekom is, redes kan aanvoer waarom die tussentydse bevel nie finaal gemaak moet word nie.

`n Beskermingsbevel kan aangepas word om voorsiening te maak vir die behoeftes van die klaer in sy/haar besondere situasie.  Dit beteken dat die hof die mag het om ‘n persoon te verbied om te teister of om ‘n handeling te pleeg wat in die beskermingsbevel gespesifiseer word.

`n Lasbrief vir arres kan tegelyk met die beskermingsbevel uitgereik word. Indien die persoon die bepalings van die beskermingsbevel oortree en voortgaan om die klaer te teister, kan die persoon dadelik gearresteer word.

Versuim om te voldoen aan die finale beskermingsbevel is `n kriminele oortreding en die oortreder kan ‘n boete of gevangenisstraf van nie langer nie as vyf jaar, opgelê word.

Hoe doen ek aansoek om `n beskermingsbevel?

Die klaer kan aansoek doen om ‘n beskermingsbevel deur `n aansoekvorm te voltooi by `n landdroshof waar hy/sy woon of werk, of by ‘n landdroshof waar die aanhitser van die teistering woon of werk.

Die klaer moet die redes uiteensit hoekom die beskermingsbevel benodig word en moet in besonderhede beskrywings verskaf van al die voorvalle van teistering wat hy/sy ervaar het.

Die klaer mag versoek dat die spesifieke handelinge van die teisteraar in die beskermingsbevel gelys word  en ook die hof  versoek om enige addisionele voorwaardes te stel wat nodig is om die klaer te beskerm en sy/haar veiligheid en welstand te verseker.

Om die klaer te beskerm sal  die fisiese huis- of werksadres van die klaer nie vermeld word in die beskermingsbevel wat aan die teisteraar voorsien word nie.

Boelies sal nou twee keer moet dink voordat hulle seksueel aanstootlike en ander beledigende materiaal stuur aangesien die lang arm van die gereg dit nie meer gaan duld nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X