MHI SE DAMES MAAK WARM
June 30, 2015
WHAT IS THE ROLE OF THE FAMILY ADVOCATE
June 30, 2015

WAT IS DIE ROL VAN DIE GESINSADVOKAAT

A3bDie Gesinsadvokaat het baie pligte, maar in die konteks van Egskeidingsreg word hul meestal geraadpleeg om te verseker dat alle Ouerskap-planne en Skikkingsaktes in ʼn egskeiding in die beste belange van enige minderjarige kinders betrokke, geskied. Die publiek het egter ook toegang tot die Gesinsadvokaat en dit is belangrik om daarop te let dat hul gratis dienste aanbied.

Die rol van die Gesinsadvokaat sluit die volgende in: om familielede en ander wat betrokke in te lig rakende die onderskeie stelsels en regulasies wat in plek gestel is om die gesien en minderjariges te help, om te help met die identifisering van die sterkpunte en behoeftes van gesinne; om ‘n bemiddelaar aan te stel om die sterkpunte en behoeftes van die gesin te ontwikkel; om familielede te help om die verskillende rolle van die agentskappe wat betrokke is in die stelsel te verstaan, sowel as  hoe hulle die gesin kan beïnvloed en kan help in die identifiseringsproses en die optimale benutting van die dienste wat verskaf word.

‘n Gesinsadvokaat help Staats- en Plaaslike agentskappe en stelsels om sterker familie-gedrewe programme, standpunte en beleide aan te neem. Die fokus is om te voldoen aan die behoeftes van die families en enige minderjariges in die familie wat geestelike afwykings het, die voorkoms van afwykings, hetsy as gevolg van die misbruik van dwelmmiddels al dan nie, en om die omstandighede vir almal betrokke te verbeter – dit sluit familie, jeugdiges, en die agentskappe wat gebruik word in.

‘n Gesinsadvokaat het ook die outoriteit om, vry van enige kostes, Ouerskap-planne op te stel wat sal help te verseker dat daar ʼn stabiele en geskikte skedule, wat in die minderjarige se voordeel sal wees, tussen die twee ouers bestaan. ‘n Gesinsadvokaat kan egter nie voorsiening maak vir ‘n onderhoudsbedrag nie, aangesien dit onder die jurisdiksie van die onderhoudshof val. Indien ‘n ouer nie seker is van hul regte of verpligtinge teenoor hul minderjarige kind nie, kan die Gesinsadvokaat ‘n vergadering tussen die twee partye reël om die regte en verantwoordelikhede tussen die twee partye te bemiddel. Daar is ook geen kostes aan die proses verbonde nie, maar as een van die partye nie die vergadering wil bywoon nie, kan die Gesinsadvokaat nie die party dagvaar om teenwoordig te wees nie.

Die Gesinsadvokaat is ‘n perfekte oplossing vir die ouers wat hul kind se beste belange op die hart dra en wat beoog om ‘n stabiele omgewing vir die kind te maak wanneer beide ouers nie meer saam is nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X