STAPPE VAN DIE STRAFREGSTELSEL
May 29, 2015
STEPS OF THE CRIMINAL PROCEDURE
May 29, 2015

BESKERMINGSBEVEL

A3BIn hierdie artikel bespreek ons die wyse waarop ‘n beskermingsbevel verkry word, die moontlike redes vir so ‘n bevel, asook die gevolge wat ontstaan indien so ‘n bevel nie gehoorsaam word nie.

‘n Beskermingsbevel kan beskryf word as ‘n tipe hofbevel wat vereis dat partye sekere handelinge moet verrig, of nie moet verrig nie. Hierdie bevel vloei uit die hof se krag om billike remedies toe te staan, byvoorbeeld​​:

  • Dat geen persoon ‘n handeling mag uitvoer wat op gesinsgeweld neerkom nie.
  • Dat ‘n persoon geld aan jou verskuldig is, soos huurgeld, verband of onderhoudsgelde.
  • Dat ‘n persoon vuurwapens of gevaarlike wapens aan die polisie moet oorhandig.

Indien dit nodig is om jouself te beskerm deur middel van ‘n aansoek om ‘n beskermingsbevel, moet jy eers seker maak dat jy ‘n hof nader wat in jou jurisdiksiegebied is. Dit is ook belangrik om eers die hof te kontak om seker te maak op watter dae jy aansoek kan doen vir ‘n beskermingsbevel, omdat baie howe net op sekere dae aansoeke om beskermingsbevele hanteer, tensy jou aansoek dringend is en jy voel dat jou lewe bedreig word.

Voor die verkryging van ‘n beskermingsbevel moet jy aansoek doen om ‘n tussentydse beskermingsbevel. Die tussentydse bevel bepaal die datum waarop die finale bevel oorweeg sal word. Sodra die finale bevel gemaak is, is dit van krag en kan dit slegs verander word indien jy so ‘n aansoek tot die hof rig. Sodra ‘n tussentydse bevel toegestaan ​​is, moet ‘n afskrif van sodanige bevel op die Verweerder beteken word deur die polisie of ‘n balju van die hof. Die Verweerder het dan die geleentheid om die saak te verdedig teen die keerdatum, en die Landdros het die diskresie om ‘n finale bevel te maak al dan nie.

Om ‘n beskermingsbevel te versoek, beteken nie dat jy ‘n klag teen jou mishandelaar indien nie. Jy hoef nie ‘n kriminele klag te lê om ‘n beskermingsbevel te bekom nie. Indien jy ‘n slagoffer is van enige vorm van gesinsgeweld wat ook as ‘n misdaad gekwalifiseer word, kan daar aansoek gedoen word vir ‘n beskermingsbevel, ‘n kriminele klag, of beide. Sommige voorbeelde van gesinsgeweld wat ook as misdade gedefinieer is, sluit in gewone aanranding, verkragting, bloedskande, poging tot moord en die mishandeling van diere.

Indien jou mishandelaar oortree, of die voorwaardes van die beskermingsbevel verbreek, het die oortreder ‘n misdaad gepleeg, en sal hy gestraf word vir die misdaad van minagting van die hof. Dit geld selfs al is die oortreding nie ‘n werklike misdaad nie, soos manipulerende gedrag. Indien die verbreking op sigself ‘n misdaad is, soos aanranding, kan die oortreder vervolg word vir minagting van die hof sowel as aanranding. Indien jou oortreder of die persoon teen wie jy die beskermingsbevel het, die bepalings van die bevel oortree, moet jy die polisie onmiddellik daarvan in kennis stel. Die polisie sal dan voortgaan om hom/haar te arresteer.

Dit is belangrik om daarop te let dat sodra ‘n Landdros ‘n tussentydse beskermingsbevel toestaan, die dossiernommer in jou identiteitsdokument aangebring sal word om te verseker dat die polisie bewus is van die aangeleentheid indien sake versleg. Dit is ook belangrik dat jy terugkeer na die hof op die keerdatum, want indien jy versuim om dit te doen, sal die Landdros die tussentydse bevel verwyder en die saak sal van die rol geskrap word.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X