MINDERJARIGES, KONTRAKTE EN DIE DIGITALE ERA
July 29, 2015
CONTRACTING WITH MINORS IN A DIGITAL CONTEXT
July 29, 2015

WANNEER IS ‘N HUURDER ’N ONWETTIGE BESETTER?

A2B
Indien ’n huurkontrak op enige wyse deur die huurder verbreek word, en die huurder na die ontvangs van die kennisgewing, nie die nodige reggestellings binne die afgespreekte tydperk aanbring nie, kan die verhuurder die kontrak kanselleer. Die huurder sal in die geval dan as ‘n onwettige bewoner beskou word. 

Indien ‘n huurder versuim om sy pligte te verrig soos ooreengekom in sy Huurooreenkoms, sal hy skuldig bevind word aan die verbreking van die ooreenkoms. ʼn Voorbeeld hiervan is ‘n wanneer die huurder versuim om sy huur betyds te betaal. Die verhuurder moet die huurder skriftelik in kennis stel van sy besluit om die hurrkontrak te kanselleer, sodat die huurder in ‘n redelike tydperk, of sodanige die tydperk ooreengekom in terme van die ‘n huurkontrak, die eiendom ontruim.

Indien die huurder kies om die kennisgewing van kansellasie van die huurkontrak te ignoreer en voort te gaan om die eiendom te gebruik, sal die huurder as ‘n onwettige bewoner van die eiendom beskou word. Dieselfde beginsels geld wanneer die huurder die eiendom beset na die verstryking van die aanvanklike huurtydperk. ‘n Onwettige bewoner mag deur die eienaar vanuit die eiendom uitgesit word. Hierdie proses sal in ‘n landdroshof of hooggeregshof plaasvind en dus sal die dienste van ‘n prokureur nodig wees.

Daar bestaan nie meer ʼn gemeenskaplike reg om iemand uit te sit nie. Alle eienaars en verhuurders moet die prosedures en bepalings van die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond, Wet 19 van 1998 volg (hierna verwys as ” PIE Wet”). Voordat Uitsetting kan plaasvind, moet die huurder in kennis gestel word van die hangende aksie teen hom. Die huurder moet minste 14 dae voor die datum van die verhoor in kennis gestel word van die verhoor datum en adresse. Hierdie kennisgewing moet ook na die betrokke Munisipaliteit gestuur word.

Op die datum van die verhoor, sal die hof verskillende faktore oorweeg, soos of die huurder ‘n onregmatige besetter is, of die eienaar redelike gronde vir uitsetting het en hulle sal ook alternatiewe akkommodasie vir die huurder oorweeg. Al hierdie faktore sal in die hof oorweeg word alvorens die besluit geneem word of die bevel gegee sal word, al dan nie. Dit word tans as ‘n kriminele oortreding beskou om iemand uit te sit sonder ‘n hofbevel. Konstruktiewe uitsetting, waar die verhuurder die water of elektrisiteit afsny, is onwettig en ‘n kriminele oortreding.

Die tipe aksie of aansoek wat u regsverteenwoordiger sal voorhou, sal afhang van die feite en omstandighede van die saak. Hierdie aksies of aansoeke sal in die landdroshof of hooggeregshof aangehoor word. Indien die hof verrigtinge suksesvol is, sal ‘n lasbrief vir uitsetting uitgereik word, waarna die eienaar of verhuurder met die uitsetting van die onwettige bewoner mag voortgaan.

Daar is sekere klousules wat altyd in ‘n huurooreenkoms moet wees, om beide partye te beskerm teen wanbetaling of verbreking. Hierdie Klousules sluit onder andere in; tydsbepalings, hof jurisdiksie en ook koste beslissing indien ‘n party hof toe wil gaan.

Die PIE Wet stel sonder omhaal die stappe en prosedures wat gevolg moet word om voort te gaan met ‘n uitsettingsbevel. Verskeie definisies en interpretasies van ander terme word ook omskryf ten einde die pligte van huurders en verhuurders in die Huurooreenkomste uiteen te sit..

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X