SICK LETTERS OR FAKE LETTERS?
March 31, 2015
MHI BORG EIENDOMSONTBYT
March 31, 2015

SIEKBRIEWE OF VALS BRIEWE?

MHI_A1blHierdie artikel handel oor mediese sertifikate en of ‘n werknemer geregtig is om ‘n dag af te neem vir ‘n “siekte”.

Angela het haar werkgewer Maandagoggend in kennis gestel dat sy tuis gaan bly, aangesien sy baie siek gevoel het en nie in staat was om haar werk te verrig nie. Angela het eers Woensdag besluit dat sy die dokter sal besoek omdat sy geweet het dat sy Donderdag moet terugkeer werk toe en dat sy ‘n mediese sertifikaat vanaf die dokter sal benodig om te verhoed dat haar werkgewer die geld van haar salaris aftrek. Daar het egter ‘n verrassing op Angela gewag.

In terme van Reël 15(1) van die Etiese en Professionele Reëls van die Mediese en Tandheelkundige Beroepsraad van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika mag ‘n praktisyn alleenlik ‘n sertifikaat van siekte verleen indien die sertifikaat die volgende inligting bevat:

  • die naam, adres en kwalifikasie van die praktisyn;
  • die naam van die pasiënt;
  • indiensnemingsnommer van die pasiënt (indien van toepassing);
  • die datum en tyd van die ondersoek;
  • of die sertifikaat uitgereik word as gevolg van persoonlike waarnemings deur die praktisyn tydens ‘n ondersoek, of as gevolg van die inligting wat van die pasiënt ontvang is en wat gebaseer is op aanvaarbare mediese gronde;
  • ‘n beskrywing van die siekte, ongesteldheid of kwaal in leketerme, met die toestemming van die pasiënt, met dien verstande dat indien die pasiënt nie bereid is om sodanige toestemming te gee nie, die geneesheer of tandarts bloot bepaal dat die pasiënt volgens sy of haar opinie, gebaseer op ‘n ondersoek van die pasiënt, ongeskik vir werk is;
  • of die pasiënt heeltemal ongeskik vir werk is en of die pasiënt minder inspannende take in die werksituasie kan uitvoer;
  • die presiese tydperk van aanbevole siekteverlof;
  • die datum van uitreiking van die sertifikaat van siekte; en
  • ‘n duidelike aanduiding van die identiteit van die praktisyn wat die sertifikaat, wat persoonlik en oorspronklik langs sy of haar voorletters en van onderteken is, in gedrukte of drukskrif uitgereik het.

As voorafgedrukte skryfbehoeftes gebruik word, moet die praktisyn woorde wat irrelevant is, verwyder. Die praktisyn moet ‘n kort feitelike verslag aan die pasiënt verskaf waar so ‘n pasiënt dit vereis.

Die bogenoemde is grootliks selfverduidelikend. Subreël (e) verwys na daardie omstandighede waar die werknemer byvoorbeeld siek is op ‘n Maandag en Dinsdag en dan op Woensdag die dokter besoek en die dokter inlig dat hy sedert Maandag griep het en ‘n siekbrief vereis. Die dokter sal dan gewoonlik op die siekbrief skryf: “Ek is deur die pasiënt ingelig dat …”

‘n Werkgewer hoef nie hierdie as ‘n ware siekte te aanvaar nie. Die dokter vertel jou net dat die pasiënt sê hy was siek. Die dokter bevestig nie dat hy ‘n ondersoek gedoen het en in staat is om die siekte te bevestig nie. Jy sal dus ten volle geregverdig wees om die werknemer in te lig dat die tyd wat geneem was, as onbetaalde verlof beskou sal word en dat hy in die toekoms die dokter moet besoek op die dag wanneer hy siek word en nie nadat hy herstel het van die beweerde siekte nie.

Ongelukkig vir Angela het haar werkgewer onlangs ‘n artikel gelees wat hom ingelig het oor sy regte om die geld van haar salaris af te trek, omdat sy nie op Maandag of Dinsdag by haar werk opgedaag het nie en eers Woensdag die dokter besoek het, en omdat daar geen manier vir die werkgewer was om vas te stel of sy definitief op daardie dae siek was nie.

In die lig van die bogenoemde sal dit wys wees vir werknemers om die dokter te besoek op dieselfde dag wat hulle siek voel en vir die werkgewers om daarop aan te dring om die mediese sertifikaat te sien en dit behoorlik te ondersoek.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X