A GUIDE TO SALES IN EXECUTION
March 2, 2016
YOUR PROPERTY’S LEGACY FILE
March 29, 2016

‘N GIDS TOT EKSEKUSIEVERKOPINGS

A4_Mar‘N Eksekusie verkoping is ‘n openbare veiling gehou deur die balju van die hof. ‘n Vonnisskuldeiser het ‘n hofbevel nodig om beslag te lê op ‘n bate om sodoende dit later te verkoop. Laasgenoemde vonnis kan slegs uitgevoer word deur die balju te stuur om beslag te lê op die eiendom van die vonnisskuldenaar. Geregtelike beslaglegging van eiendom, of dit nou roerende of onroerende eiendom is, beteken dat die balju ‘n inventaris van die bates van die skuldenaar opstel en hierdie bates mag nie van die perseel verwyder of vervreem word nie. Dit gee die skuldenaar ‘n geruime tyd om te probeer om die skuld te delg voordat die balju, gelas deur die prokureurs vir die eksekusieskuldeiser, die aangehegte eiendom na ‘n plek van veiligheid verwyder.Sodra die bates verwyder is, moet die prokureurs vir die eksekusieskuldeiser reël vir ‘n eksekusieverkoping, meer algemeen bekend as ‘n openbare veiling.

‘n Balju se kommissie op ‘n eksekusieverkoping word soos volg saamgestel :

  1. 6% op die eerste R30 000.00 (plus BTW);
  2. 5% op die balans van die prys.

Die minimum kommissie betaalbaar is R440.00 (plus BTW) en die maksimum is R8 750.00 (BTW uitgesluit). Dit is belangrik om daarop te let dat die kommissie deur die suksesvolle koper by die veiling betaal word en is gebaseer op die koopprys soos hierbo uiteengesit.

Die hofreëls bepaal dat die verkope by wyse van openbare veiling moet wees, maar geen voorsiening word gemaak dat billike markwaarde bereik moet word deur sulke verkope nie. Roerende en onroerende eiendom kan gekoop word by veilings teen verminderde, soms ver onder markwaarde, pryse. Die eiendom bereik dikwels nooit die waarde wat dit sou bereik in die ope mark nie. Dit is grootliks te wyte daaraan dat die verkope in teregstellings net deur die balju van die hof. Die Verweerder word nie toegelaat om te probeer om die markwaarde van sy / haar bate te verhoog deur die verkoop van daarvan in die ope mark nie.

Verder is daar geen verpligte reserwe prys vir teruggeneemde bates wat by openbare veiling verkoop word nie. ‘n Reserweprys is die minimum prys waarteen ‘n bate verkoop mag word.

Die feit dat daar geen verpligte reserwe prys is nie is die afgelope tyd ‘n warm onderwerp, veral met die koms van die era van verbruikersbeskerming. Veilings is vir die grootste gedeelte nie mededingend nie. Dit is waar dat slegs die winskoop jagter baat uit openbare veilings. Die vonnisskuldeiser word dikwels in die posisie gelaat dat die vonnisskuld nie ten volle ingevorder word nie. Die vonnisskuldeiser het in so ‘n geval steeds ‘n eis teen die skuldenaar vir die uitstaande bedrag in terme van die hofbevel.

Daar is duidelik ‘n tekort in die proses van die verkoop van bates by wyse van openbare veiling. Hierdie tekorte moet deur die howe aangespreek word om in lyn te kom met verbruikersbeskerming in Suid-Afrika. Dit is gemene saak dat die skielike veranderings in ekonomiese toestande die lewens beïnvloed van die mees ekonomies benoude mense in ons land.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X